Tag: งานแสดง

การจากไปในวัย 29 ของ Ren Hang ช่างภาพจีนแห่งร่างอันเปลือยเปล่า

ภาพ © Ren Hang, courtesy of Taschen

บทความ โดย อาทิตย์ เลิศรักษ์มงคล (Sun)

Continue reading “การจากไปในวัย 29 ของ Ren Hang ช่างภาพจีนแห่งร่างอันเปลือยเปล่า”